Per descarregar el projecte feu clic a la icona

File_Pdf

CARTA INFORMATIVA A LES FAMÍLIES SOBRE LA POSSIBLE ADOPCIÓ

DEL PLA ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR

Benvolguda família:

Ens adrecem a vostés en relació a una qüestió escolar rellevant. El consell escolar de centre, en sessió celebrada el dia 14 de febrer va aprovar sol·licitar a l’administració educativa l’autorització per adoptar un pla específic d’organització de la jornada escolar per als pròxims tres cursos escolars: 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021.

El pla específic d’organització de la jornada escolar proposat està disponible en la web (ampalesvessanes.com) i al tauler d’anuncis de l’accés principal del centre. També us convoquem a l’assemblea informativa el dia 19 d’abril en possibles horaris per facilitar la màxima assistència: A les 9:00 h i a les 16:40 h i a la Sala d’audiovisuals sobre el projecte de Jornada Continua. El Projecte de Modificació de la Jornada escolar estarà disponible al tauler d’anuncis de l’entrada principal del centre, a la web (ampalesvessanes.com) i al grup de Telegram (CEIP Les Vessanes)

Aquesta decisió de canvi necessita mínim el vot favorable del 55% del cens de les famílies amb dret a vot. Cada pare o mare, o tutor/a, efectuarà un vot. Les famílies monoparentals o aquelles en les quals només hi haja un tutor o tutora per diverses circumstàncies, podran efectuar dos vots. Els cens electoral estarà exposat al tauler d’anuncis de l’accés principal del centre.

Per això, els convoquem a la votació que es realitzarà en el centre el pròxim dia 25 d’abril de 2018 a partir de les 09:00 hores i fins les 19.00 hores, a la qual hauran d’anar proveïts del DNI, NIE, passaport o carnet de conduir. Els documents han de ser originals.

La mesa electoral estarà integrada per la persona que exercisca la direcció del centre, que actuarà de president/a, i dos pares, mares o tutors de l’alumnat, integrants del cens electoral, designats per sorteig. Hi actuarà de secretari/ària el de menor edat.

A banda de la votació presencial, els pares, les mares i els representants legals de l’alumnat podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa de votació del centre per correu certificat o lliurant-lo a la persona titular de la direcció del centre abans del dia de la votació, seguint el procediment específic que s’ha establert per al vot diferit (pot llegir el procediment al full de darrere).

El marc normatiu que regula tot aquest procés es troba en l’Ordre 25/2016 de 13 de juny (DOCV núm 7806 de 15 de juny de 2016), per l’Ordre 2/2018 de 16 de gener (DOCV núm8214 de 17/01/2018) i per la Resolució de 25 de gener de 2018 del director General de Política Educativa (DOCV núm. 8224 de 31/01/2018)

Sense un altre particular, reben una salutació ben cordial.

Dénia, 22 de març de 2018

La secretària El director

Signat: Aina Adam Sellés Signat: Francisco J. Fornés Torres

segell del centre

Intruccions vot diferit:

Article 8

Punt 10. Vot diferit

a) Les mares, els pares i els representants legals de l’alumnat podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa de votació corresponent per correu certificat o lliurant-lo a la direcció del centre abans del dia de la votació.

b) Per a garantir el secret del vot, la identitat de la persona votant i evitar possibles duplicitats, s’utilitzarà el sistema de doble sobre. El sobre exterior es dirigirà per correu certificat a la mesa de votació corresponent, o bé, es lliurarà durant els cinc dies hàbils anteriors al de la votació a la persona titular de la direcció del centre que el custodiarà fins al seu lliurament a la mesa de votació. El sobre exterior contindrà firma manuscrita del pare, mare o tutor legal que efectua el vot i coincident amb la que apareix en el document d’identificació que aporte, fotocòpia del DNI, NIE, passaport o carnet de conduir i un segon sobre en blanc i tancat en l’interior del qual s’haurà inclòs la papereta de vot.

c) En el cas que el sobre per al vot diferit siga lliurat a la persona titular de la direcció del centre, aquesta expedirà un document amb un rebut com a justificant de l’entrega i, elaborarà una relació detallada

amb el nom i cognoms de les persones votants que serà lliurada a la mesa de votació, junt amb tots els sobres, abans de l’escrutini. S’elaborarà un llistat similar que incloga els sufragis per correu.

d) La mesa de votació comprovarà que les persones votants que utilitzen la modalitat de vot no presencial estan incloses en el cens electoral i que no hagen emés un vot presencial.

e) Els vots diferits s’incorporaran acabat el període de votació i abans de l’escrutini. Cas d’observar-se duplicitats entre vots recepcionats per la direcció i rebuts per correu certificat, es consideraran nuls.

Així mateix, en cas d’observar-se duplicitats entre els vots emesos presencialment i els no presencials, aquestos també es consideraran nuls.

f) Els vots rebuts una vegada acabat el període de votació no seran tinguts en compte.