Competència comunicativa en anglés

Competència comunicativa en anglés

L’objectiu de crear un programa contracte és per crear una millora de la competència comunicativa oral en anglès debut a una demanda de la societat actual.

Estem dintre d’una societat dinàmica, global i canviant, on l’alumnat implicat ha d’intentar ser capaç d’expressar-se en diferents llengües, tant el català, el castellà i l’anglès per poder tenir el màxim d’oportunitats en l’àmbit personal com en l’àmbit laboral.

Per aconseguir-ho, cal que el nostre alumnat construeixi l’ús de la llengua anglesa en un context fora de l’aula i que potenciï el seu àmbit d’ús amb l’objectiu de millorar la seva competència lingüística general, incidint de manera especial en la llengua oral.

L’objectiu principal d’aquest programa es tracta bàsicament d’utilitzar la llengua a nivell oral integrant a l’alumnat en la cultura anglesa.

Aquest objectiu és possible al treballar d’una manera més comunicativa- participativa, lúdica i agradable a l’hora d’ensenyar la llengua on ells van perdent la inseguretat a parlar-la mitjançant activitats on es senten involucrats per la temàtica a tractar i aquestes també els agraden.