Preus mensuals

CURS 2017-2018

MENJADOR SETEMBRE A JUNY

  1. FUNCIONAMENT DEL MENJADOR: SERUNION, S.A

  1. El pagament es podrà efectuar sols per DOMICILIACIÓ BANCÀRIA o al BANC “la Caixa” ES71 2100 2717 4302 0004 4219. Per a les domiciliacions s’ha d’omplir el formulari que està al full posterior.

  1. PER PODER FER ÚS DEL MENJADOR HAURÀ D’ABONAR-SE LA PRIMERA SETMANA DE CADA MES LA QUANTITAT CORRESPONENT. QUI NO HAJA LIQUIDAT UN MES, NO PODRÀ FER-NE ÚS EL SEGÜENT.

  2. Els alumnes no becaris que per causes de força major s’absenten més de 3 dies seguits del menjador se’ls descomptarà la part corresponent a les despeses de productes i aliments sempre que ho justifiquen. (1,65 € per dia)

  3. Per sol·licitar que a l’alumne se li servisca un menú de règim haurà de notificar-ho per escrit el pare/mare a primera hora del matí mitjançant un full a banda signat per pare o mare.

  4. Per poder eixir un alumne/a en hora de Menjador, caldrà que vinga a arreplegar-los algun familiar adult i signar el full del llibre de registre corresponent.

  5. Quan un alumne/a cause baixa, caldrà donar avís a l’encarregada del menjador a la secretaria del centre.

  6. Per a l’administració de medicaments, caldrà aportar la recepta mèdica amb la dosis i els dies necessaris. El medicament anirà amb el nom de l’alumne clarament visible.

MES

DIES

A INGRESSAR

MES

DIES

A INGRESSAR

SETEMBRE 15 63,00 € FEBRER 20 84,00 €
OCTUBRE 19 79,80 € MARÇ 19 79,80 €
NOVEMBRE 21 88,20 € ABRIL 14 58,80 €
DESEMBRE 13 54,60 € MAIG 22 92,40 €
GENER 18 75,60 € JUNY 16 67.20 €

PREU DEL MENÚ: 4,20 €/dia

  1. IMPORT COMENSALS BECARIS CONSELLERIA (Pendent per al curs 2017-2018)

Puntuació

Beca

Dies Lectius

Preu Anual

Mensualitat fixa

20

4,20 €

177

0

0

19

4,00 €

177

35,40 €

3,54 €

18 i 17

3,00 €

177

212,40 €

21,24 €

16,15 i 14

2,80 €

177

247, 80 €

24,78 €

13, 12 i 11

2,00 €

177

389,40 €

38,94 €

  1. PREU TIQUET OCASIONAL: 4,25 €/dia

Dénia, 1 de setembre de 2017

Per descarregar el document :File_Pdf