Preus mensuals

CURS 2019-2020

MENJADOR SETEMBRE A JUNY

  1. FUNCIONAMENT DEL MENJADOR: SERUNION, S.A

  1. El pagament es podrà efectuar sols per DOMICILIACIÓ BANCÀRIA o al BANC “la Caixa” ES71 2100 2717 4302 0004 4219. Per a les domiciliacions s’ha d’omplir el formulari que està al full posterior.

  1. PER PODER FER ÚS DEL MENJADOR HAURÀ D’ABONAR-SE LA PRIMERA SETMANA DE CADA MES LA QUANTITAT CORRESPONENT. QUI NO HAJA LIQUIDAT UN MES, NO PODRÀ FER-NE ÚS EL SEGÜENT.

  2. Els alumnes no becaris que per causes de força major s’absenten més de 3 dies seguits del menjador se’ls descomptarà la part corresponent a les despeses de productes i aliments sempre que ho justifiquen. (1,65 € per dia)

  3. Per sol·licitar que a l’alumne se li servisca un menú de règim haurà de notificar-ho per escrit el pare/mare a primera hora del matí mitjançant un full a banda signat per pare o mare.

  4. Per poder eixir un alumne/a en hora de Menjador, caldrà que vinga a arreplegar-los algun familiar adult i signar el full del llibre de registre corresponent.

  5. Quan un alumne/a cause baixa, caldrà donar avís a l’encarregada del menjador a la secretaria del centre.

  6. Per a l’administració de medicaments, caldrà aportar la recepta mèdica amb la dosis i els dies necessaris. El medicament anirà amb el nom de l’alumne clarament visible.

MES

DIES

A INGRESSAR

MES

DIES

A INGRESSAR

SETEMBRE 16 67,20 € FEBRER 20 84,00 €
OCTUBRE 21 88.20 € MARÇ 19 79,80 €
NOVEMBRE 20 84.00 € ABRIL 14 58,80 €
DESEMBRE 14 58.80 € MAIG 20 84,00 €
GENER 19 79,80 € JUNY 14 58.80 €

PREU DEL MENÚ: 4,20 €/dia

  1. IMPORT COMENSALS BECARIS CONSELLERIA (Pendent per al curs 2019-2020)

Puntuació

Beca

Dies Lectius

Preu Anual

Mensualitat fixa

20

4,20 €

177

0

0

19

4,00 €

177

35,40 €

3,54 €

18

3,50 €

177

123,90 €

12,39 €

17, 16,15 i 14

3,00 €

177

212,40 €

21,24 €

13

2,50 €

177

300,09 €

30,09 €

12, 11, 10, 9 i 8

2,00 €

177

389,40 €

38,94 €

 

  1. PREU TIQUET OCASIONAL: 4,25 €/dia

Dénia, 1 de setembre de 2019

Per descarregar el document :File_Pdf