Projecte educatiu

Els nostres trets d’identitat que ens defineixen i ens diferencien de la resta de centres són:

 1. L’escola, pel fet de ser pública, es regeix per la Constitució i l’Estatut d’Autonomia i acull les diverses maneres de pensar, essent oberta a tothom. Defensem els valors democràtics en la gestió, funcionament i la presa de decisions. El concepte de comunitat educativa forma part dels principis vectors del nostre Projecte Educatiu, entenent que la participació dels membres de la nostra comunitat és un factor clau per aconseguir una escola de qualitat. Aquest fet implica obrir el centre a les famílies a través de canals de comunicació fluïts i garantir la participació dels alumnes en els òrgans de desició del centre.

 2. Ens guiem pel principi de coeducació, propugnem la no-diferenciació per la raó de sexe.

 3. El valencià és la llengua d’ús i comunicació de la vida quotidiana, és la llengua vehicular utilitzada en el procés d’ensenyament-aprenentatge. L’escola intenta transmetre els trets d’identitat valencians en tots els aspectes i continguts culturals i tradicionals. Vetllem per tal de que no es produisca cap tipus de discriminació d’ús i aprenentatge de les dues llengües oficials.

 4. L’escola té el compromís de fomentar en l’alumne una actitud activa, curiosa, investigadora i crítica, que mitjançant la comunicació i el treball, serà la base de la seua formació i de l’adquisició dels seus aprenentatges i coneixements.

 5. Ens manifestem com una escola laica i per tant no adopta cap opció religiosa concreta, tot i que tenim present i mostrem la cultura en la qual estem inserits a través de les tradicions, el símbols i fets culturals. Es manté una actitud de respecte davant la normativa referent a la religió en els centres públics.

 6. El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seues possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives i acceptar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació per la salut i el benestar propi.

 7. Acollim la diversitat cultural com a un valor positiu, sobretot fomentant i facilitant la convivència dels alumnes, promovent-n’hi una aprenentatge conjunt.

 8. L’escola mostra un gran interès i voluntat en fomentar el respecte al medi ambient, promovent l’educació del consum, fomentant accions com el reciclatge, la reutilització, etc., també donant a conèixer el nostre entorn més proper per procurar preservar-lo.

 9. La línia metodològica del centre va dirigida a respectar el nivell i ritme personal de cada alumne, evitant d’aquesta forma tot tipus de discriminació. Ens basem en el principi d’igualtat i no-discriminació. Assumim la presència d’alumnes amb necessitats educatives especials i intentem donar-los respostes satisfactòries.

 10. Es partirà en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguen els xiquets i les xiquetes per tal d’adequar els continguts a la seua realitat més propera.

 11. L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió per part de les parts afectades, i buscant una solució consensuada i pacífica afavorint el diàleg.

 12. Considerem que les situacions conflictives entre els elements de la comunicació han de ser assumides i plantejades de forma clara, oberta i directa, amb la intervenció de totes les parts.

 13. L’escola promou la participació en activitats proposades pel municipi, siguen educatives o amb un caire cultural concret. També promou el millor coneixement de l’entorn del centre per tal d’apreciar-lo i cuidar-lo.

 14. La nostra escola fa una aposta seriosa per la innovació i està oberta a noves aportacions i a canvis que redunden en una millora de l’ensenyament. En aquest sentit, és un objectiu inedudible treballar per un model d’escola cada cop més innovador que incorpore les TIC com a recurs valuós a l’hora d’ajudar els alumnes a ser competents en tots els àmbits.

Descarregar el pdf PEC 2012:

File_Pdf